Pomůžeme Vám získat dotaci POSUDKY i PROJEKTY

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

Rodinné domy

Základní pravidla

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10, 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021

- Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
- Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů
- Max. výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 mil. Kč
- Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum zahájení realizace max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti a zároveň ne dříve, než od 1. 1. 2014
- Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Podporované aktivity a výše podpory

Rekonstrukce RD - Oblast A

V této oblasti lze žádat dle snížení potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření následovně:

A.1 Hladina 1 (podpora 30 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 40 %
A.2 Hladina 2 (podpora 40 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 50 %
A.3 Hladina 3 (podpora 50 % ze způsobilých výdajů) - Úspora tepla alespoň o 60 %
A.4 Zpracování odborného posudku (max. 20 000 Kč)
A.5 Zajištění odborného tech. dozoru stavebníka (max. 5 000 Kč)

Celková výše podpory se vypočte z plochy zateplovaných konstrukcí stěn, stropu, podlah na terénu, střech a z plochy nových oken a dveří.

V oblasti A v roce 2013 byla průměrná dotace ze všech přijatých žádostí 243 721,- Kč.

Novostavby RD - Oblast B

V této oblasti lze žádat dle celkové energetické náročnosti domu následovně:

B.1 Hladina 1 (výše podpory 400 000,- Kč ) - Potřeba tepla na vytápění ≤20 kW/hod/m2/rok
B.2 Hladina 2 (výše podpory 550 000Kč ) - Potřeba tepla na vytápění ≤15 kW/hod/m2/rok
B.3 Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy = blower door test ( max. 35 000 Kč)

Příslušná podpora je vyplacena formou fixní částky jako příspěvek na jednu budovu.

Dílčí opatření - Oblast C

V této oblasti lze žádat na dílčí opatření a systémy, při současné realizaci zateplení i bez ní.

Výměny kotlů, tepelná čerpadla – podpora 75 % (resp. 55 %)
Solární systémy na přípravu TUV – podpora 50 000,-Kč (resp. 35 000,-Kč)
Rekuperace vzduch – podpora 100 000,- Kč (resp.75 %)

Kdo může žádat

- vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby

Nabízíme

Administrace žádosti

Zpracovatel ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Provedeme pro vás kompletaci všech dokumentů potřebných pro podání žádosti.

Energetický posudek

Energetický posudek bude zpracován dle Přílohy II – „Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám; Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám."

Projektová dokumentace

Zpracujeme pro Vás jednostupňovou projektovou dokumentaci k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zotovitele.


Jak postupujeme při řešení dotace

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestivní rozvaha - od 5.000,- Kč

Předivestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

4. Kompletace a podání žádosti

AG Energy ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedeme kompletaci dokumentů, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP