Pomůžeme Vám získat dotaci POSUDKY i PROJEKTY

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

Bytové domy (Praha)

Základní pravidla

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

  1. Podpora je určena pro BD k bydlení
  2. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
  3. Celková výše dotace max. 35,5 % řádně doložených způsobilých výdajů
  4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum zahájení realizace od 1. 1. 2015
  5. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Podporované aktivity a výše podpory

Výstavba BD - Oblast B.1

Podporované aktivity:
Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
Výše podpory:
- formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu

Podporované aktivity:
Výstavba extenzivních a polointenzivních zelených střech. (Pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě, např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody.)
Výše podpory:
- formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy

Podporované aktivity:
Instalace centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. (Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení úspory energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20%.)
Výše podpory:
- fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku

Jsou-li pro realizaci výše uvedených aktivit použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze za určitých podmínek k výši podpory uplatnit další zvýhodnění ve výši 5%.

Výstavba BD - Oblast B.2

Podporované aktivity:
- Zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).
Výše podpory:
- Max. celková výše činí 70 tis. Kč

Kdo může žádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

  1. fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
  3. bytová družstva
  4. města a obce (včetně městských částí)
  5. případně další právnické osoby

Nabízíme

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestivní rozvaha + PENB

Předivestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z IROP. + vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky programu, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Je samozřejmě také možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4. Podání žádosti

Provedeme Vás podáním žádosti a společně připravíme všechny potřebné přílohy a dokumenty. Včtně přípravy žádosti na SFŽP.