Pomůžeme Vám získat dotaci POSUDKY i PROJEKTY

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

Nová zelená úsporám

Rodinné domy

Bytové domy


Všeobecné informace

V tomto programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Také je podporována:
- výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu)
- výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
- instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací)
- realizace zelených střech.

Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je výše finanční podpory.

Novinka - bonusy

Nově můžete získat bonus až 40 tis. Kč pokud zateplíte dům s programem Nová zelená úsporám (NZÚ) a současně vyměníte starý kotel za nový díky Kotlíkovým dotacím!
Navíc se v NZÚ rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 tis. Kč u větších systémů.

Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Můžete požádat např. letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu vám bude vyplacena jak dotace na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.

Nabízíme

Administrace žádosti

Zpracovatel ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme pro vás všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Energetický posudek i PENB

Provedeme energetický posudek dle aktuálních platných předpisů a metodických pokynů programu Nová zelená úsporám.

Projektová dokumentace

Zpracujeme pro vás jednostupňovou projektovou dokumentaci k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zhotovitele.


Jak získat dotaci - postup spolupráce

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestiční rozvaha

Předivestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky Nové Zelené úsporám, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Také je možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4. Kompletace a podání žádosti

AG Energy ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedeme kompletaci dokumentů, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP.