Kotlíková dotace - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Z programu Kotlíková dotace je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.

Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace - výběr nejdůležitějšího

1. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
2. Ve vybraných krajích bude možno žádat pouze na obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.
3. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
4. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
5. dotace může být do maxima 127.500,- Kč

Na co lze žádat o dotaci

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
• Tepelné čerpadlo,
• Kotel na pevná paliva,
• Plynový kondenzační kotel,
• Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
• „Mikro“ energetická opatření.
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Dotací budou podporovaná pouze zařízení, které jsou uvedeny v seznamu výrobků a technologii, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz.

Kdo může žádat

• Fyzické osoby
• Pouze v rodinných domech
• Rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva, i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.,

Výše podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
• 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
• 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)

+ 5% bonifikace pro obce, které byly Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
• služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření),
• náklady na projektovou dokumentaci,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Dokumenty k podání žádosti

• Žádost o poskytnutí dotace - Vypracuje AG Energy.cz
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - Vypracuje AG Energy.cz
• Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory